Vereniging Meetbedrijven NederlandFons Heijselaar

Het regime voor elektriciteitsmeters  van ‘A1-aangeslotenen’ is met de nieuwe Elektriciteitswet veranderd meldt Fons Heijselaar, lid van VMNED.

De werkgroep Grootverbruik Elektriciteit van VMNED of het meterparkbeheer van in gebruik zijnde direct aangesloten kWh-meters kleiner dan of gelijk aan 3 x 80 A moet veranderen. Aanleiding voor deze nieuwe controlesystematiek is dat aansluitingen vallend onder Artikel 1, lid 2 en 3 (de zogeheten A1 klanten) van de Elektriciteitswet per 1 augustus 2013 onder het beheer van Meetverantwoordelijken zijn gekomen: tot deze datum viel dit onder kleinverbruik meetinrichtingen in kleinverbruik aansluitingen; vanaf 1 augustus 2013 wordt dit gedefinieerd als grootverbruik meetinrichtingen in grootverbruik aansluitingen.

Wie zijn A1 klant?
Onder dit marktsegment worden als afnemers, niet zijnde kleinverbruikers zoals in de wet omschreven (beschermde consumenten), beschouwd een organisatorische eenheid die zich voornamelijk bezig houdt met activiteiten zoals het openbaar vervoer per metro, tram of trolley, mijnbouwkundige activiteiten, beheer en de exploitatie van telecommunicatie- en kabelnetwerken, beheer van de openbare verlichting of van verkeersregelinstallaties, dan wel riolering, bemaling, waterzuivering of transport en distributie van water. Voorwaarde is dat de eenheid uitsluitend door de technische aard van de bedrijfsuitoefening beschikt over verscheidene aansluitingen, het totale aan de eenheid voor die bedrijfsuitoefening beschikbaar gestelde vermogen meer bedraagt dan 2 MVA en de bedrijfsuitoefening door deze eenheid op fysiek geïntegreerde basis geschiedt.

Hoe verlopen de controles?
De Meetverantwoordelijken voeren deze periodieke controles uit vanaf het controlejaar 2014: daarvoor is dit uitgevoerd door de Regionale Netbeheerders. Vanwege de omvang van dit marktsegment is ook hier gekozen voor een steekproefmethodiek goedgekeurd door de toezichthouder op de Metrologiewet (Verispect) en overwegend gelijk aan die, toegepast door de regionale netbeheerders (kleinverbruik). Gelijksoortige meters die meetverantwoordelijken al in beheer hadden werden elke zes jaar allemaal gecontroleerd, maar zijn nu ook onderdeel geworden van deze nieuwe steekproefmethodiek.
Controles op basis van de poolsystematiek kunnen efficiënter (minder kosten) worden uitgevoerd dan individuele controles.


Sjaak van der Schraaf van DNV GL ondertekent de overeenkomst voor de taak van coördinator van de meterpool voor grootverbruik elektriciteit. DNV GL gaat deze rol in 2015 vervullen