Vereniging Meetbedrijven Nederland

Certificaat Meterbeheer voor warmtebedrijven

Op grond van de metrologiewet stelt de overheid vanaf 1 januari 2015 eisen aan in Nederland te installeren en in gebruik zijnde warmtemeters voor kleinverbruikers (maximaal 100 kW). Deze eisen houden in dat alleen goedgekeurde warmtemeters mogen worden gebruikt die bovendien op de juiste wijze moeten worden ingebouwd en periodiek moeten worden gecontroleerd op metrologische nauwkeurigheid.

Om het controleren van in gebruik zijnde warmtemeters effectief en efficiënt te kunnen uitvoeren werken warmtebedrijven samen in VMNED (Vereniging van Meetbedrijven Nederland). VMNED hanteert een systematiek die vastgelegd is in een reglement en waarop Agentschap Telecom (onderdeel van het ministerie van Economische Zaken) toeziet. Kern van deze systematiek is de vorming van homogene pools van dezelfde typen warmtemeters van alle deelnemers samen. Door het trekken van steekproeven uit deze pools kan een uitspraak worden gedaan over de nauwkeurigheid van fabrikant, type en bouwjaar van warmtemeters. De meerwaarde van de samenwerking komt tot uiting doordat de deelnemers op deze wijze relatief weinig meters hoeven te laten controleren.

Adviesbureau Innoforte beheert voor VMNED een nationale database met warmtemeters en coördineert het controleproces van de warmtemeters door het trekken van aselecte steekproeven, het voorbereiden van populatiebesluiten en het toezicht op de kwaliteit van het meterbeheer bij warmtebedrijven. Aan de hand van een hiertoe ontwikkeld kwaliteitskader voert Innoforte jaarlijks een audit uit bij de warmtebedrijven en bij de bedrijven die de warmtemeters voor hen controleren. Teneinde de kwaliteit van het meterbeheer en daarmee de kwaliteit van de in gebruik zijnde warmtemeters voor alle belanghebbenden duidelijk te maken, introduceren Innoforte en VMNED het “Certificaat meterbeheer”. Voor afnemers van warmte betekent dit dat hun warmtebedrijf voldoet aan de eisen uit de metrologiewet en dus dat de warmtemeters van goede kwaliteit zijn.

Het reglement, het overzicht van in gebruik zijnde metercodes, het kwaliteitskader en de certificaten zijn te downloaden van de website van VMEND. Voor vragen kan men contact opnemen met Wim Mans van Innoforte (info@innoforte.nl of 0487-510375).