Vereniging Meetbedrijven Nederland

Slimme warmtemeter in aantocht


Wim Mans, Innoforte

De slimme warmtemeters komen eraan. Net als bij elektriciteit en gas worden ook meters voor warmte slim.

Slimme meters zijn bedoeld om gebruikers en leveranciers inzicht te geven in het momentane energieverbruik. Dit vergroot de bewustwording om energie te besparen of om het energiegebruik uit te stellen. De voorbereiding van de grootschalige uitrol van deze meters begon in 2006. Het ministerie van Economische Zaken gaf toen het Nederlands Normalisatie Instituut opdracht om basisfuncties van de slimme meter te standaardiseren. Dit had toen nog alleen betrekking op elektriciteits- en gasmeters. Sinds 2010 bieden netbeheerders voor elektriciteit en gas slimme meters aan, die nu volop worden geplaatst bij huishoudens.

Op afstand uitleesbaar
Slimme warmtemeters komen pas in beeld bij de invoering van de Warmtewet in 2013. Echter, de warmtemeters van de belangrijkste fabrikanten waren al veel langer op afstand uitleesbaar en zou men dus  ‘slim’ kunnen noemen. Zo verlaten bij marktleider Kamstrup al jaren meer dan 80 procent van alle geproduceerde warmtemeters de fabriek met een communicatiemodule voor afstandsuitlezing. Op afstand afleesbare warmtemeters die alleen via RF-signalen de meterstanden doorgeven zijn niet echt slim. Slimme meters bieden meer mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld uurlijkse registratie van het warmteverbruik.

Voordelen
Voor warmtemeters is nog geen wettelijke verplichting tot ‘verslimming’. Toch zijn enkele warmtebedrijven en meetbedrijven al lange tijd actief met het installeren en op afstand uitlezen van slimme warmtemeters. Dit biedt voordelen voor consumenten, zoals verbruiks- en kostenoverzichten en dag- of uurwaarden waardoor het verbruik inzichtelijker wordt en kan aanzetten tot energiebesparing.
Ook de warmteleveranciers zelf hebben baat bij frequentere meetwaarden en meterinformatie voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering van het warmtenet. Te denken valt hierbij aan de optimalisatie van de retourtemperatuur, die belangrijk is voor het rendement van het warmtenet en de vraagverdeling over de dag of het signaleren van lekkages en andere warmteverliezen.

Pilots
Op dit moment doen veel warmtebedrijven via pilots ervaring op met slimme warmtemeters. Hierbij worden de warmtemeters draadloos gekoppeld aan een centrale eenheid in het warmteonderstation, dat op zijn beurt op afstand wordt uitgelezen. Hoewel deze pilots op vrijwillige basis plaatsvinden, moeten zijn wel voldoen aan de wetgeving, onder ander op het gebied van veilig dataverkeer. Daarom vindt de communicatie volledig versleuteld plaats en wordt de privacy van de consument aldus geborgd.